معرفی رشته داروسازی و زمینه های شغلی آن

مطلبی که در حال مطالعه آن هستید به معرفی رشته داروسازی خواهد پرداخت و امیدواریم بتوانیم شناختی نسبی را به شما محصلان عزیز نسبت به این رشته بدهیم تا انتخابی درست داشته باشید . 

ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ از رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزي ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داروﺳﺎزي، دارو ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻫﺪف اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺑﯿﺖ داروﺳﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭼﺮا ﮐﻪ داروﺳﺎزي ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪاواي ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر، روش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ دارو درﻣﺎﻧﯽ ، ﺟﺮاﺣﯽ و روان درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزي ، رﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ داروﺳﺎز در ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن رژﯾﻢ دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزي ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ دارو، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دارو در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ دارو در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري زا ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ، ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺎده ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺮص ، ﮐﭙﺴﻮل ، ﺷﺮﺑﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻘﯽ (و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات دارو ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازد.ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ درﺻﺪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺷﯿﻮه ﻣﺪاواي ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﻪ دارو ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ50 ﺗﺎ 30ﺣﺪود ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع دارو و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از دارو )اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر دارو را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ دارو ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ (ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ دارو را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ داروﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ. 

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻻزم  برای رشته داروسازی :

داروﺳﺎزي ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در دروس ﻓﯿﺰﯾﮏ ، ﺷﯿﻤﯽ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮي اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺧﻮب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻓﺮدي ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﺟﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن دروس اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻔﻈﯽ و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ . 

موقعیت شغلی رشته داروسازی در ایران : 

 حدود 90 درﺻﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺟﺬب ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ  از 80 درﺻﺪ ﺟﺬب داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزي (ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل دارو ) و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آراﯾﺸﯽ ـ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﮐﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل حاضر 97  درﺻﺪ داروﻫﺎي ﺣﺪود ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر(از ﻧﻈﺮ ﻋﺪدي ) در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد داروﺳﺎزي داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داروﺳﺎزي ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داروﺳﺎزي ﮐﺸﻮر داراي واﺣﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﻬﯿﺎ اﺳت . 

دروس رشته داروسازی در طول تحصیل : 

دروس پایه این رشته : 

ﺑﯿﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي ، ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮي ، رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت آﻣﺎر، ﺷﯿﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ، ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ ، ﺗﺸﺮﯾﺢ ، اﺻﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ، ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ، ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ، اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ، ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.

دروس تخصصی این رشته : 

ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ داروﯾﯽ ، اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ ، ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ، ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﻈﺮي ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در داروﺳﺎزي ، درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ، اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ ، ﺷﯿﻤﯽ داروﯾﯽ ، ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ، ﻣﻔﺮدات ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﯾﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ، ﻓﯿﺰﯾﮑﺎل ﻓﺎرﻣﺎﺳﯽ ، روش ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ، ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﺑﯿﻮﻓﺎرﻣﺎﺳﯽ ، داروﺳﺎزي ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ داروﯾﯽ ، ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺻﻨﻌﺖ ، زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ، ﻣﻘﺪﻣﺎت داروﺳﺎزي ، ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ داروﺳﺎزي ، ﮐﺎرآﻣﻮزي داروﺧﺎﻧﻪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ درس ﻫﺎي اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . 

 

منبع : کتاب رشته های دانشگاهی نوشته : رضا فریدون نژاد . 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...

دوره آموزش حرفه ای ساخت تور مجازی

آموزش جامع برنامه 3dvista ، حرفه ای ترین برنامه ساخت تور مجازی + آموزش برنامه krpano + قالب تور مجازی املاک آماده برای ساختن تور مجازی املاک / پشتیبانی حرفه ای